Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności, posiada charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi źródła obowiązków klientom i użytkownikom serwisów.

Serwis należy rozumieć jako zestaw materiałów informacyjnych, prasowych, zdjęciowych, filmowych i innych, zebranych w określonym celu lub dostarczanych w regularny sposób.  W tym znaczeniu, niniejsza Polityka prywatności obejmuje serwis główny pod adresem: http://pucz.com.pl/ oraz powiązane serwisy w mediach społecznościowych. Serwisy w mediach społecznościowych przybierają formę kont, profili, stron, grup etc. w zależności od możliwości danego medium.

W związku z prowadzoną działalnością fotograficzną gromadzę i przetwarzam dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w rozdziale VI. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie Polityki prywatności

Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie odwiedzaj proszę moich serwisów i nie korzystaj z ich funkcjonalności (np. formularza kontaktowego, komunikatorów, etc.), nie nabywaj oferowanych przeze mnie produktów i usług.

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Zmiany będą publikowane w serwisie głównym: http://pucz.com.pl/. W przypadku zmian Polityki prywatności, będą one obowiązywały od dnia ogłoszenia zmiany na stronie wymienionego serwisu. W odniesieniu do  zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą niniejszej Polityki prywatności, zastosowanie ma Polityka prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Nie sprzedaję podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów oraz użytkowników mojego serwisu głównego http://pucz.com.pl/ oraz serwisów powiązanych.  

Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zmiany Polityki prywatności, postanowienia niniejszej Polityki prywatności mają zastosowanie do klientów i użytkowników serwisu głównego http://pucz.com.pl/ oraz serwisów powiązanych.  

Dbam o Twoją prywatność. Twoje dane zbieram i przetwarzam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to konieczne.

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z przepisami RODO, celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Ciebie o stosowanych przeze mnie zasadach  przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adam Kucharczyk, e-mail: adamanka35@gmail.com; tel. (+48) 602 773 362.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów i użytkowników są przetwarzane w celu realizacji następujących działań:

 1. Komunikacji,  z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przekazane za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, Messenger’a, etc.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest komunikacja z klientami i użytkownikami serwisów. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

 1. Podjęcia czynności niezbędnych do przygotowania oferty lub zawarcia i realizacji umowy

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z koniecznością zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług fotograficznych, w czasie czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz w okresie realizacji umowy. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy, będą przetwarzane na zasadach określonych w tejże umowie.

 1. Realizacji zamówień związanych z zakupem usług  fotograficznych

Realizacja zamówień (w tym umownych) wiąże się z koniecznością dopełnienia  obowiązków prawnych i podatkowych. W przypadku wystawienia faktury dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 1. Prowadzenia serwisów na platformach społecznościowych

W tym przypadku, dane są przetwarzane w celu administrowania i zarządzania serwisami na platformach społecznościowych (np. kontem, profilem) oraz  komunikacji i kierowania treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora.

Dane osobowe pochodzące z serwisów na platformach społecznościowych, są przetwarzane od momentu dokonania określonej czynności np.: polubienia strony, wybrania opcji obserwuj, lub innej, polegającej na pozostawieniu danych w serwisie (np.: umieszczenie wpisu, pozostawienie komentarza).

Dane będą przetwarzane przez okres istnienia mojego konta, profilu, strony etc., w danym medium lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu (np.: cofnięcia opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” etc., usunięcie komentarza lub wpisu, lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy danego medium społecznościowego, lub poprzez kontakt z Administratorem przez e-mail: adamanka35@gmail.com.

Zasady odnoszące się do mojej aktywności w danym medium (np.: konta, profilu, strony, grupy etc.) ustalam jako Administrator, natomiast zasady korzystania z danego portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest serwis, ustala podmiot zarządzający medium.

 1. Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami 

Dane będą przetwarzane w  oparciu o uzasadniony interes Administratora – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 1. Przekazywanie danych innym podmiotom

Przekazywanie danych innym podmiotom następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do np. realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania. Wiąże się to z przekazywaniem danych osobowych takim podmiotom, jak: podmioty świadczące usługi hostingowe, informatyczne, księgowe i fakturowania, i innym podmiotom współpracującym przy realizacji umowy, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ponadto dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, na podstawie Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, na postawie dokumentów w sprawie „Tarczy Prywatności UE – USA” (ang. Privacy Shield), podmiotom uczestniczącym w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności użytkownika oraz umowy Administratora z tym podmiotem, która zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.

 

 1. Prawa, związane z ochroną danych osobowych

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych;

 2. sprostowania danych osobowych;

 3. usunięcia danych osobowych;

 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 6. przenoszenia danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzam na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać, wysyłając do Administratora prośbę na e-mail: adamanka35@gmail.com. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem do momentu wycofania tej zgody.

W przypadku uznania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem zachęcam do kontaktu z Administratorem poprzez e-mail: adamanka35@gmail.com. W takiej sytuacji przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgodny na podanie pewnych informacji, wiąże się jednak z brakiem możliwości wykonania określonej usługi (np.: niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy uniemożliwi jej zawarcie, etc.).

 1. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie Polityki prywatności

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i RODO, a przede wszystkim przepisy:

 1. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.);

 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);

 4. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

 1. Polityka cookies

Serwis główny nie zbiera informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu głównego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu głównego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu – dr Edyta Dąbrowska.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

W przypadku gdyby wykorzystanie plików cookies mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływać w podobnie istotny sposób, będą one przeprowadzane tylko za wyraźną Twoją zgodą.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

W swoich działaniach wykorzystuje również technologie pozwalające na obserwację działań podejmowanych przez użytkownika w serwisie:

 1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

 2. Kod Google Analytics – umożliwiający analizę statystyk Strony.

Pucz.pl - fotograf ślubny Białystok
 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna

Tel. 602 773 362

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now